KHUÔN BẾ(THOMSON)

Ở Noda, để có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã và đang nỗ lực hàng ngày để cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để tự đặt ra những câu hỏi và những băn khoăn hàng ngày về khuôn Thomson, để có thể đưa ra những dự án tốt hơn nữa.